Regulamin

SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 1 DEFINICJE


Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą
elektroniczną), dzięki której każdy podmiot korzystający ze Sklepu może założyć w Sklepie swoje indywidualne
konto.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Kupujący uprzywilejowany – Kupujący, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym.
Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio
związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy market drzwi Producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych prowadzony przez
Sprzedawcę pod adresem https://marketdrzwi.com.pl
Sprzedawca – Hanna Macionczyk, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FHU
STOLDREW 2, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez
ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, NIP 6422310619, nr REGON 273600010, ul. Leśna 12 , 44-238 Przegędza.
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ


1.Adres pocztowy: ul. Leśna 12 , 44-238 Przegędza
2.Adres e-mail: marketdrzwi@gmail.com
3.Telefon: 518109347

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE


1.Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
•urządzenie z dostępem do Internetu
•przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
2.Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto email.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE


1.Ceny produktów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za produkt.
2.Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za
produkt oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
3.Wybrany do kupienia produkt należy dodać do koszyka w Sklepie.
4.Następnie Kupujący wybiera sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie spośród
dostępnych w Sklepie opcji, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
5.Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez
Kupującego.
6.Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
7.Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto, lub dokonywać zakupów bez rejestracji
poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

§ 5 PŁATNOŚCI


1.Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
1.zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
2.za pobraniem, tj. gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego;
3.kartą lub gotówką w momencie odbioru osobistego towaru.
2.W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 1 Dnia
roboczego od złożenia zamówienia.
3.Sprzedawca informuje, że w przypadku metod płatności, w których pole do wprowadzenia danych
niezbędnych do zrealizowania płatności pojawia się bezpośrednio po złożeniu zamówienia, opłacenie
zamówienia jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
4.Dokonując zakupów w Sklepie, Kupujący akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę.
Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA


1.Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
2.W przypadku gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji
zamówienia po jego opłaceniu.
3.W sytuacji gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił produkty o różnym terminie realizacji,
zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla produktu o najdłuższym terminie realizacji.
4.Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5.Produkty zakupione w Sklepie dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.
6.Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia.
7.W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we
wskazanym terminie realizacji zamówienia.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


1.Kupujący uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu,
z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2.Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
1.w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż
przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego weszła w posiadanie tego towaru;
2.w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części lub w którym
osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego, weszła w posiadanie
ostatniego towaru, partii lub części, w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu
towarów, które dostarczane są osobno, partiami lub w częściach.
3.Aby Kupujący uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować
Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w
drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
4.Kupujący uprzywilejowany może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na
końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
5.Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący uprzywilejowany wyśle informację
dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia
od umowy.


SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY


6.W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu
wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów
wynikających z wybranego przez Kupującego uprzywilejowanego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy
zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później
niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego uprzywilejowanego o
wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
7.Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez
Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący uprzywilejowany zgodzi się
na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący uprzywilejowany nie poniesie żadnych opłat w związku z
tym zwrotem.
8.Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Kupującego uprzywilejowanego, może
wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego
odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9.Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Leśna 12 , 44-238 Przegędza niezwłocznie, a w każdym
razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący uprzywilejowany poinformował Sprzedawcę o
odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący uprzywilejowany odeśle towar przed
upływem terminu 14 dni.
10.Kupujący uprzywilejowany ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
11.Kupujący uprzywilejowany odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z
niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
12.Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Kupujący
uprzywilejowany również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości
tych kosztów Kupujący uprzywilejowany zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie
lub podczas składania zamówienia.

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


1.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 7 Regulaminu, nie przysługuje w
odniesieniu do umowy:
1.w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji
Kupującego uprzywilejowanego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
2.w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin
przydatności do użycia;
3.w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po
otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
4.w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają
nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
5.w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe
dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6.o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
7.w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie
sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 9 REKLAMACJE


I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Sprzedawca ponosi wobec Kupującego uprzywilejowanego odpowiedzialność za zgodność świadczenia z
umową, przewidzianą przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym zwłaszcza przez przepisy
Ustawy o prawach konsumenta.
2.Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
3.Jeśli na produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w
Sklepie.
4.Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
5.Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
II KUPUJĄCY UPRZYWILEJOWANI
1.Towary
1.W przypadku braku zgodności towaru z umową, Kupujący uprzywilejowany ma możliwość skorzystania z
uprawnień określonych w rozdziale 5a Ustawy o prawach konsumenta.
2.Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową, istniejący w chwili jego
dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia,
określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
3.Na podstawie przepisów Ustawy o prawach konsumenta, Kupujący uprzywilejowany może w każdym
przypadku żądać:
1.wymiany towaru,
2.naprawy towaru.
4.Dodatkowo, Kupujący uprzywilejowany może złożyć oświadczenie o:
1.obniżeniu ceny,
2.odstąpieniu od umowy
w sytuacji, gdy:
3.Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 Ustawy o
prawach konsumenta;
4.Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 Ustawy o prawach
konsumenta;
5.brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do
zgodności z umową;
6.brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy
bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d Ustawy o prawach konsumenta;
7.z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z
umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego uprzywilejowanego.
5.W przypadku towaru podlegającego naprawie lub wymianie, Kupujący uprzywilejowany powinien udostępnić
ten towar Sprzedawcy. Sprzedawca odbiera od Kupującego uprzywilejowanego towar na swój koszt.
6.Kupujący uprzywilejowany nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest
nieistotny.
7.W razie odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszej sekcji (dotyczącej towarów), Kupujący
uprzywilejowany niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt, na adres ul. Leśna 12 , 44-238
Przegędza. Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie
14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
8.Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia
ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego
uprzywilejowanego o obniżeniu ceny.
2.Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1.W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu,
Konsument może skorzystać m.in. z:
1.mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego
należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów
znajduje się tutaj: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php;
2.pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim
Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem
polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod
adresem: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php;
3.bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
4.internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?
event=main.home.howitworks.
III KUPUJĄCY INNI NIŻ KUPUJĄCY UPRZYWILEJOWANI
1.W przypadku wystąpienia wady towaru, Kupujący inny niż Kupujący uprzywilejowany ma możliwość
reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi.
2.Wobec Kupującego innego niż Kupujący uprzywilejowany Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli
wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Kupującemu.
3.Zgodnie z Kodeksem cywilnym, Kupujący będący przedsiębiorcą innym niż Przedsiębiorca uprzywilejowany,
traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał towaru w czasie i w sposób przyjęty przy towarach tego
rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero
później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego
terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.
4.Korzystając z rękojmi, Kupujący inny niż Kupujący uprzywilejowany może, na zasadach określonych w
Kodeksie cywilnym:
1.złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
2.przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
3.żądać wymiany towaru na wolny od wad,
4.żądać usunięcia wady.
5.Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy,
Kupujący inny niż Kupujący uprzywilejowany jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na adres ul. Leśna
12 , 44-238 Przegędza.

§ 10 DANE OSOBOWE


1.Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest
Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym
o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w
dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
2.Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z
zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku
jest:
•umowa lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b
RODO),
•ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz
•prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia
lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3.Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy.
Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy w Sklepie.
4.Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
•przestanie obowiązywać umowa zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
•na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
•ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową zawartą
przez Sklep;
•zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy
podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy
– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
5.Kupującemu przysługuje prawo żądania:
•dostępu do swoich danych osobowych,
•ich sprostowania,
•usunięcia,
•ograniczenia przetwarzania,
•przeniesienia danych do innego administratora
a także prawo:
•wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze
szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art.
6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Sprzedawcę).
6.W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu
danych z § 2 Regulaminu.
7.W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może
złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 11 ZASTRZEŻENIA


1.Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
2.Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę i wymaga osobnej akceptacji
Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
3.Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.
4.W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, sądem
właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument lub Przedsiębiorca
uprzywilejowany może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
FHU STOLDREW
ul. Leśna 12 , 44-238 Przegędza
adres e-mail: marketdrzwi@gmail.com
- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym
odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) / o świadczenie następującej usługi(*):
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
..............................................................................................................................................................................
- Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):
..............................................................................................................................................................................
- Adres Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................
Podpis Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data ............................................
(*) Niepotrzebne skreślić.

Regulamin konta

w sklepie MARKETDRZWI Producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych

SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt z Usługodawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Konto
§ 5 Reklamacje
§ 6 Dane osobowe
§ 7 Zastrzeżenia


§ 1 DEFINICJE


Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Konto – uregulowana w Regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Usługobiorca może
założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.
Usługobiorca - każdy podmiot zakładający Konto lub zainteresowany założeniem Konta.
Usługobiorca uprzywilejowany – Usługobiorca, który jest Konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą z
Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej
charakteru zawodowego.
Regulamin - niniejszy regulamin Konta.
Sklep – sklep internetowy MARKETDRZWI Producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych prowadzony przez
Usługodawcę pod adresem https://stoldrew.com
Usługodawca - Hanna Macionczyk, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FHU
STOLDREW 2, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez
ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, NIP 6422310619, nr REGON 273600010, ul. Leśna 12 , 44-238 Przegędza.

§ 2 KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ


1.Adres pocztowy: ul. Leśna 12 , 44-238 Przegędza
2.Adres e-mail: marketdrzwi@gmail.com
3.Telefon: 518109347
§ 3 WYMOGI TECHNICZNE
1.Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
•aktywne konto e-mail
•urządzenie z dostępem do Internetu
•przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

§ 4 KONTO


1.Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Usługobiorcy.
2.Konto daje Usługobiorcy dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez
Usługobiorcę w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Usługobiorcy.
3.W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
4.W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieoznaczony pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą
umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
5.Usługobiorca może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
6.W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Usługodawcy na adres e-mail:
marketdrzwi@gmail.com, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w
zakresie prowadzenia Konta.

§ 5 REKLAMACJE


1.Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail stoldrewonline@gmail.com.
2.Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
3.W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu
Konsument może skorzystać m.in. z:
1.mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego
należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów
znajduje się tutaj: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php;
2.pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim
Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem
polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod
adresem: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php;
3.bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
4.internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?
event=main.home.howitworks.

§ 6 DANE OSOBOWE


1.Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z Konta jest
Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę – w
tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w
dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
2.Celem przetwarzania danych Usługobiorcy jest prowadzenie Konta. Podstawą przetwarzania danych
osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie
Usługobiorcy, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes
Usługodawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych
roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3.Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do prowadzenia Konta.
Niepodanie danych oznacza, że Usługodawca nie będzie mógł świadczyć usługi prowadzenia Konta.
4.Dane Usługobiorcy będą przetwarzane do momentu, w którym:
1.Konto zostanie usunięte przez Usługobiorcę lub Usługodawcę na żądanie Usługobiorcy
2.ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Usługobiorcę lub Usługodawcę, związanych z Kontem;
3.zostanie przyjęty sprzeciw Usługobiorcy wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy
podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy
– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
5.Usługobiorcy przysługuje prawo żądania:
1.dostępu do swoich danych osobowych,
2.ich sprostowania,
3.usunięcia,
4.ograniczenia przetwarzania,
5.przeniesienia danych do innego administratora
a także prawo:
6.wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze
szczególną sytuacją Usługobiorcy – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art.
6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Usługodawcę).
6.W celu realizacji swoich praw, Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą.
7.W przypadku gdy Usługobiorca uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Usługobiorca
może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 7 ZASTRZEŻENIA


1.Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
2.Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
3.W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Usługodawca ma prawo do zmiany
Regulaminu.
4.Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
1.konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu;
2.poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi;
3.zmiana funkcjonalności Konta, wymagająca modyfikacji Regulaminu.
5.Usługobiorca zostanie poinformowany o planowanej zmianie Regulaminu co najmniej na 7 dni przed
wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
6.W przypadku gdy Usługobiorca nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym
Usługodawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Usługodawcy
marketdrzwi@gmail.com, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą
wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Usługobiorca zgłosi takie żądanie.
7.W sytuacji gdy Usługobiorca nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie
przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
8.W przypadku ewentualnego sporu z Usługobiorcą niebędącym Usługobiorcą uprzywilejowanym, sądem
właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

Market Drzwi
Leśna 12
44-238 Przegędza tel: 518109347
mail: marketdrzwi@gmail.com
Do poprawnego działania strony wykorzystywane są pliki Cookies, dowiedz się więcej


ZAKAZ KOPIOWANIA ZDJĘĆ ORAZ ELEMENTÓW ZAWARTYCH NA STRONIE © 2024 MARKETDRZWI

Realizacja Sklepy internetowe